Forgot your password?
Enter your e-mail address and
click "submit" below to
generate a new password.
Join
Password
You have both a publisher and an advertiser account. Select 'Publisher' if you want to place campaigns or see how much you are earning. Select 'Advertiser' if you want to review the progress of your advertising campaign or approve sales or leads..
Thank you for joining Affiliatepartners. Your registration will be checked by our team of publisher managers.

You will be contacted as soon as possible.

Kind regards,

The Affiliatepartners Team
De Factorij 33
1689AK ZWAAG
0031 (0)229 283000
Advertisers Your request has been sent successfully.
We will contact you as soon as possible!
Request password An e-mail with further instructions has been sent to you.
Contact Your comment/question has been sent. You will receive a reply shortly.
Terms and Conditions

tussen

Affiliate

en

Multi Response Media BV. , besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te De Factorij 33, 1689 AK HOORN (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36044438, nader aan te duiden als "Scoot Media".

IN AANMERKING GENOMEN HETGEEN VOLGT:

 • Scoot Media exploiteert een door haar ontwikkelde Service die u in staat stelt om geld te verdienen door op uw website een link op te nemen naar een of meerdere websites die Affiliated partner zijn van Scoot Media.
 • Teneinde van de Service gebruik te maken, dient u, de voorwaarden van, deze Overeenkomst te aanvaarden en te worden erkend als "affiliate" door Scoot Media. Wanneer u op de "Aanmelden"-knop klikt, aanvaardt u de voorwaarden van deze overeenkomst. Het is u niet toegestaan van de Service gebruik te maken indien u de bepalingen van deze overeenkomst niet aanvaardt.
 • Voordat u een "Affiliate" kunt worden, dient u te worden toegelaten door Scoot Media. Via de website van www.affiliatepartners.com zal u worden meegedeeld of u als "Affiliate" wordt toegelaten.

Komen het volgende overeen:

1. Definities

Wanneer de onderstaande termen worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis:

 • 1.1

  "Service": het Affiliate programma en het bijbehorende platform van Scoot Media.

 • 1.2

  "Affiliate": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via een internetsite diensten aanbiedt onder de voorwaarden in deze Overeenkomst.

 • 1.3

  "Scoot Media": producent van de Service, gevestigd te De Factorij 33, 1689 AK HOORN (Nederland).

 • 1.4

  "Overeenkomst": iedere Overeenkomst tussen de Affiliate en Scoot Media, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) verhoudingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

 • 1.5

  "Gelinkte website": een website waarnaar de Affiliate op zijn eigen website een link heeft voorzien en die verbonden is met het Affiliate programma van Scoot Media.

 • 1.6

  "Bezoeker": iedere persoon die klikt op een link op de website van de Affiliate en die zodoende verbonden wordt met de Gelinkte website.

 • 1.7

  "Klik"; het klikken door een Bezoeker op een link op de website van de Affiliate waardoor een Gelinkte website wordt verbonden met de browser van de bezoeker.

 • 1.8

  "Lead": een Bezoeker die via de Affiliate verbonden is met een Gelinkte website en die op de Gelinkte website een bepaalde handeling heeft verricht, zich daar bijvoorbeeld als gebruiker heeft geregistreerd.

 • 1.9

  "Transactie/verkoop": een Bezoeker die via de Affiliate verbonden is met een Gelinkte website en die een overeenkomst heeft gesloten om een product, dienst of om het even datgene te kopen dat op de Gelinkte website wordt aangeboden.

 • 1.10

  "Verkeer": een collectieve term voor geldige Kliks, Leads en Transacties/verkopen.

 • 1.11

  "Kunstmatig verkeer": de aanduiding voor ongeldige Kliks, Leads en Transacties/verkopen, waaronder maar niet beperkt tot het automatisch openen, spiders, robots, verzoeken in e-mail of chat rooms, script generatoren, het plaatsen van links op andere websites dan de opgegeven websites, Kliks die niet worden gegenereerd door een browser en Kliks die niet worden voorafgegaan door een actieve handeling van een Bezoeker die een bepaalde website wenst te bereiken.

 • 1.12

  "Affiliate programma": een programma dat het intellectuele eigendom is van Scoot Media en door Scoot Media, voor rekening van organisaties en/of bedrijven, beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor de Affiliate via de website www.affiliatepartners.com.

2. Service

 • 2.1

  Het is de Affiliate toegestaan op zijn website links op te nemen die doorgeleiden naar websites die beschikken over een Affiliate programma, dat bij Affiliatepartners is geregistreerd.

 • 2.2

  Het is de Affiliate, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende websitehouder, toegestaan in zijn e-mails links te voorzien naar websites met een bij Affiliatepartners geregistreerde Affiliate programma.

 • 2.3

  Informatie over de Affiliate programma's zal beschikbaar zijn op de website van Scoot Media, www.affiliatepartners.com. De Affiliate dient zich zelf op de hoogte te houden van alle eventuele wijzigingen aan de Affiliate programma's In het bijzonder wanneer een geregistreerde website diens Affiliate programma heeft beëindigd of de vergoedingsmodaliteiten van de betrokken Affiliates zijn veranderd.

 • 2.4

  Scoot Media behoudt zich het recht voor om het Affiliate programma tussentijds zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te passen, te veranderen of te beëindigen. De Affiliate zal van alle dergelijke veranderingen per e-mail worden bericht of via een aankondiging op de website van Affiliatepartners. De Affiliate is verplicht het gebruik van het Affiliate programma onmiddellijk te beëindigen op eerste verzoek van Scoot Media, zoals oorspronkelijk medegedeeld of gepubliceerd.

 • 2.5

  Scoot Media heeft te allen tijde het recht deelname aan het Afiliate programma te weigeren, zonder opgave van redenen.

 • 2.6

  De Affiliate en Scoot Media zijn onafhankelijke zelfstandige partijen. De Afffiliate en Scoot Media vormen geen enkele joint venture, agentschap, franchise of enig andere vorm van een dergelijke samenwerking. De Affiliate en Scoot Media zullen zich als zodanig gedragen. De Affiliate en Scoot Media zullen elkaar niet juridisch vertegenwoordigen, tenzij anders wordt overeengekomen.

 • 2.7

  De Affiliate zal niets doen waarmee de integriteit van de Service en de continuïteit van de dienstverlening in gevaar wordt gebracht.

3. Verplichtingen van de Affiliate

 • 3.1

  De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen website en de content op die website en garandeert dat het gebruik niet in strijd is of zal zijn, noch zal aanzetten tot strijd, met enige toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Nederlandse Reclame Code.

 • 3.2

  De Affiliate zorgt dat het gebruik door een derde van de Gelinkte websites en/of goederen of diensten die op die websites worden aangeboden geen inbreuk maakt of aanzet tot inbreuk maken op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden in het land waar de content van een Gelinkte website wordt vertoond.

 • 3.3

  Indien de Affiliate een natuurlijke persoon is, geldt voor het zelfstandig kunnen deelnemen aan het Affiliate programma de leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder. Indien de Affiliate de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, is de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist voor inschrijving op de Service van Scoot Media. Inschrijving van een Affiliate jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming zal nietig dan wel vernietigbaar zijn.

 • 3.4

  De Affiliate garandeert dat alle informatie die hij aan Scoot Media verschaft met betrekking tot deelname aan het Affiliate programma juist en actueel is. De Affiliate is verplicht Scoot Media onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen in de informatie of de informatie die op de website van Scoot Media over hem wordt verstrekt bij te werken. Indien de Affiliate een rechtspersoon is, dient de volledige geregistreerde naam, het vestigingsadres, de plaats van vestiging, het (Kamer van Koophandel) registratienummer en het BTW-nummer, indien dit geregistreerd is, te worden meegedeeld aan Scoot Media.

 • 3.5

  De Affiliate garandeert ofwel dat de rechten op alle informatie en producties op de website van de affiliate het intellectuele eigendom zijn van de Affiliate, of dat de rechthebbende op de informatie en de producties op de website van de Affiliate zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot de bekendmaking ervan op de website. De Affiliate garandeert eveneens dat de informatie en de producties op de website van de Affiliate geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom, en dat die informatie en producties niet op enige manier beledigend, verboden of verdacht zijn.

 • 3.6

  De Affiliate zal op geen enkele wijze de weergave van de Gelinkte websites manipuleren en op geen enkele manier ertoe bijdragen dat Kunstmatig verkeer wordt gecreëerd naar de Gelinkte websites, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten-/ mogelijkheden en/of software.

 • 3.7

  De Affiliate stelt Scoot Media onmiddellijk in kennis van elk bekend of vermoed ongepast of verkeerd gebruik van de links van de Affiliate naar de website van Affiliatepartners en/of een Affiliate programma of van de Service van Scoot Media, op welke manier ook.

 • 3.8

  De Affiliate erkent dat Scoot Media geen garantie geeft, noch kan geven, ten aanzien van het moment waarop een Gelinkte website toegankelijk is, het aantal malen dat een Gelinkte website wordt weergegeven en het aantal unieke bezoekers, Kliks of Leads die via een Gelinkte website worden gegenereerd.

4. Verplichtingen van Scoot Media

 • 4.1

  Op Scoot Media rust de inspanningsverplichting de Overeenkomst naar behoren na te komen.

 • 4.2

  Scoot Media spant zicht ervoor in om het verkeer te controleren en te registreren die door het mechanisme van de Gelinkte websites wordt gegenereerd in overeenstemming met het Affiliate programma.

 • 4.3

  Scoot Media spant zich ervoor in om alle vergoedingen voor het betreffende Affiliate programma te ontvangen en uit te keren aan de Affiliate in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van deze Overeenkomst.

 • 4.4

  Indien Scoot Media door niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Affiliate kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

5. Vergoeding

 • 5.1

  De voorwaarden betreffende de vergoeding voor elk Affiliate programma worden bekendgemaakt op de website van Affiliatepartners en zullen te allen tijde van toepassing zijn. Het bedrag van de vergoeding, zoals bekendgemaakt op de website van Scoot Media, wordt vermeerderd met de BTW (indien van toepassing).

 • 5.2

  De elektronische boekhouding van Scoot Media geldt als bewijs van de verschuldigde vergoeding(en), behoudens schriftelijk tegenbewijs door de Affiliate.

 • 5.3

  Aan de Affiliate zullen verschuldigde vergoedingen 60 (zestig) dagen na creditfactuurdatum worden betaald, op voorwaarde dat de Affiliate geldig verkeer heeft gegenereerd en dat aan Scoot Media het volledige bedrag werd betaald door de organisatie en/of het bedrijf op wiens Affiliate programma de Affiliate zich heeft ingeschreven.

 • 5.4

  Betalingen aan de Affiliate zullen rechtstreeks worden overgemaakt op de bankrekening die door de Affiliate is opgegeven. De Affiliate kan op de website van Affiliatepartners specificeren hoe hij wenst te worden betaald.

 • 5.5

  De Affiliate is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door Scoot Media aan hem worden gedaan.

6. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Scoot Media

 • 6.1

  Scoot Media kan de prestaties van de Service door Affiliatepartners of van de links naar de Gelinkte websites niet garanderen, noch waarborgen.

 • 6.2

  Scoot Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en de schade die door de affiliate worden opgelopen en die voortvloeien uit deze overeenkomst, tenzij zij rechtstreeks worden veroorzaakt door grove nalatigheid van Scoot Media in het verlenen van zijn Service. Scoot Media zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse of gevolgschade en kosten die door de Affiliate om welke reden ook worden opgelopen.

 • 6.3

  Scoot Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de Service, onderbrekingen in de toegang tot de Service, verminking van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor de Service van Scoot Media of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan de Service, de programmatuur van de Affiliate en/of de website van de Affiliate. Scoot Media zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de implementatie van de links op de website van de Affiliate of voor de gespecificeerde functie van de links

 • 6.4

  Scoot Media zal niet aansprakelijk zijn indien organisaties en/of bedrijven die zich bij Scoot Media Affiliate programma's hebben geregistreerd, hun door de Affiliate programma's opgelegde verplichtingen niet nakomen en Scoot Media zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de eventuele overeenkomsten die rechtstreeks tussen de Affiliate en die organisaties en/of bedrijven zijn afgesloten.

 • 6.5

  Scoot Media is niet aansprakelijk voor de rechtsgeldigheid van de Service van Scoot Media in andere landen dan Nederland. Uitsluitend de Affiliate is aansprakelijk voor het rechtmatige gebruik van de Service indien de Affiliate zich op de Service van Scoot Media heeft ingeschreven vanuit een ander land dan Nederland, of indien de website van de Affiliate op een server staat in een ander land dan Nederland.

7. Termijn en beëindiging

 • 7.1

  Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Scoot Media de Affiliate heeft aanvaard en zal volledig van kracht blijven, tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel.

 • 7.2

  De Affiliate is te allen tijde gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving (met inbegrip van e-mail) hiervan aan Scoot Media. Bij de beëindiging van de Overeenkomst door de Affiliate is de Affiliate verplicht om het gebruik van de Service onmiddellijk stop te zetten, op welke wijze de transmissie naar de Gelinkte websites ook plaatsvindt.

 • 7.3

  Scoot Media is gerechtigd met onmiddellijke ingang zonder (nadere) ingebrekestelling deze overeenkomst te beëindigen en/of de Affiliate het gebruik van de Service van Scoot Media of van het Affiliate programma van een bepaalde organisatie en/of bedrijf te ontzeggen indien:

  • a.

   Scoot Media of de organisatie en/of het bedrijf op wiens Affiliate programma de Affiliate zich heeft ingeschreven, de Affiliate of de inhoud van zijn website in enig opzicht als ongeschikt beschouwen of indien zij niet zouden beantwoorden aan het commerciële concept van de organisatie en/of het bedrijf, de marketingstrategie of de aansluitingsstrategie, zoals het niet functioneren van communicatiefaciliteiten.

  • b.

   De Affiliate op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt of indien de Affiliate Kunstmatig verkeer naar Gelinkte websites genereert of probeert te genereren, of indien de Affiliate op enige andere manier een van de bepalingen van deze Overeenkomst overtreedt.

  • c.

   De Affiliate niet voldoet aan verplichtingen in wet- en regelgeving zoals vooropgesteld in artikel 3 van deze Overeenkomst.

  • d.

   De Affiliate gedurende een periode van drie (3) maanden geen verkeer heeft gegenereerd.

 • 7.4

  Wanneer deze Overeenkomst door Scoot Media wordt beëindigd, stelt Scoot Media online via de website www.affiliatepartners.com de Affiliate daarvan in kennis.De Affiliate is verplicht om ieder gebruik van de Service te stoppen, op welke wijze de transmissie naar de Gelinkte websites ook plaatsvindt.

 • 7.5

  De wederzijdse rechten en verplichtingen die bij aanvang van de overeenkomst zijn aangegaan vervallen onmiddellijk bij de beëindiging van deze Overeenkomst, inclusief het recht op eventuele vergoedingen van de Affiliate, met uitzondering van vergoedingen die de Affiliate nog niet heeft ontvangen tijdens de looptijd van de Overeenkomst.

8. Vrijwaring en schadeloosstelling

De Affiliate vrijwaart Scoot Media, diens vertegenwoordigers, werknemers en samenwerkende partners voor alle aanspraken van derden, geleden verliezen, gemaakte kosten, schade- en schikkingsvergoedingen en eisen tot schadeloosstelling die resulteren uit de inhoud van de website van de Affiliate of enige onjuiste informatie die door de Affiliate aan Scoot Media wordt verstrekt. De Affiliate is ertoe gehouden Scoot Media schadeloos te stellen voor alle andere schade of kosten die worden veroorzaakt door het ongepaste, nalatige of onrechtmatige gebruik van de Service van Scoot Media en door technische problemen of verlies van gegevens die door de Affiliate worden veroorzaakt op de website van Scoot Media of op enige website waarmee de Affiliate via Scoot Media is verbonden.

9. Overdracht van de overeenkomst

Het is de Affiliate niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of te verpanden aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scoot Media. De Affiliate gaat ermee akkoord dat Scoot Media zijn rechten en verplichtingen krachtens deze overeenkomst over kan dragen aan een gelieerde maatschappij of een derde.

10. Toestemming

De Affiliate geeft bij voorbaat toestemming aan Scoot Media om zijn (bedrijfs)naam, webadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens bekend te maken op de website van Affiliatepartners en tevens voor het verzenden van Affiliatepartners nieuwsbrieven naar het e-mailadres van de Affiliate. De Affiliate kan op elk moment de toestemming weer intrekken.

11. Ondeelbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen in deze Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

12. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten met betrekking tot het Affiliate programma en de website www.affiliatepartners.com, waarop het Affiliate programma wordt aangeboden, komen toe aan Scoot Media, waaronder maar niet beperkt tot het intellectueel eigendom, industrieel eigendom, auteursrecht, handelsmerkenrecht, databankenrecht en knowhow die verbonden is met de Service of de programmatuur die nodig is voor de Service. De Affiliate mag uitsluitend de Gelinkte websites openbaar maken en de inhoud daarvan.

13. Geheimhouding

 • 13.1

  Indien bij de uitvoering van deze Overeenkomst vertrouwelijke informatie ter kenniskomt van de Affiliate zal de Affiliate deze informatie alleen gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst en de toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Affiliate staat er voor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst en na beëindiging daarvan, behoudens wettelijke verplichtingen om informatie beschikbaar te stellen.

 • 13.2

  Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de Affiliate, of die Affiliate ook van een derde heeft verkregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

 • 13.3

  Indien een Affiliate door wet- en/of regelgeving of rechterlijk bevel verzocht wordt of gehouden is om informatie bekend te maken, dient de desbetreffende Affiliate Scoot Media voor zover wettelijk is toegestaan daarvan op de hoogte te stellen, zodat Scoot Media kan trachten een rechterlijk bevel tot bescherming van de informatie of een andere voorziening te verkrijgen en/of de Affiliate ontslaan van haar verplichting tot nakoming van het bepaalde in deze Overeenkomst.

14. Toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

15. Bemiddeling bij geschillen

Indien er tengevolge van deze Overeenkomst een geschil rijst zullen partijen proberen het via bemiddeling te schikken in overeenstemming met de Model Mediation Procedure (modelbemiddelingsprocedure) van het Centre for Dispute Resolution, gevestigd te Londen, of enige andere bemiddelingsprocedure, waarover de partijen het schriftelijk eens worden.

Door uzelf aan te melden gaat u akkoord met de voorwaarden in deze Overeenkomst. Scoot Media zal zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding bevestigen, waarna Scoot Media de Overeenkomst in behandeling kan nemen.